Home‎ > ‎Sai Resources‎ > ‎

ParthanaAshtakam

Shantha Chitta Maha Pragna Sai Natha Dayadana
Daya Sindho Satya Swarupa Mayatanu Vinashana !!

Jaata Gothateeta Sidda Achinthya Karunalaya
Pahimam Pahimam Natha Shirdi Grama Nivasaya !!

Shri Gyanarka Gnanadhathya Sarva Mangala Karaka
Bhaktha Chitta Maralaahe Sharanagatha Rakshaka !!

Shristi Kartha Virinchi Tu patatu Indirapathi
Jagatraya layanetha Rudratho tucha Nichinthi !!

Tuja Veeney Rithakothe Tthava naya Maheevari
Sarvagnathu Sai natha Sarvanchya  Hrudayantari !!

Kshama Sarvaparadhanchi Karani Hechi mangane
Abhakti Sanchayathyalatta Sheegra Nivariney !!

Tu dhenu Vatsa Meethenhu Tu Indu Chandra Kantha Mee
Swarna dhirupa Tvatpada Aadhareda Sahanami !!

Theva aatha shri majya Kripachakara Panjara
Shoka chinta Nivara ni Gunu Ha Tava kinkaraha !!

Om Shri Satchidanand Sadguru Sai Nath Maharaj Ki Jai !!!
Comments